• Waarom hebben we windenergie nodig?
  Het klimaat verandert als gevolg van de toename van CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De voorraad fossiele brandstoffen raakt bovendien op. Daarom is internationaal een klimaatverdrag afgesproken om uitstoot van CO2 te verminderen. In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 minimaal 14 procent van zijn energie duurzaam produceert. Daarvoor moet de opwekcapaciteit fors worden uitgebreid. Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte is het nodig dat er ook windmolens worden gerealiseerd. Het verduurzamen van de energieproductie vermindert het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen en maakt ons minder afhankelijk van andere landen.
 • Hoeveel windenergie moeten we opwekken?
  Het Rijk wil in 2020 een windenergievermogen van 6.000 MegaWatt (MW) behalen. Dat staat gelijk aan 2.000 tot 3.000 windturbines die 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Iedere provincie neemt een deel hiervan voor zijn rekening. De windrijke provincies zoals Friesland en Zuid-Holland meer dan de regio’s waar het minder waait. Binnen het kader van het Nationaal Energieakkoord hebben Rijk en provincie afspraken gemaakt over de verdeling. De provincie Limburg heeft afgesproken om 95,5 MW aan windvermogen te realiseren. De gemeente Sittard-Geleen wil hier een bijdrage aan leveren.
 • Hoeveel energie wekken de molens op?
  Een windmolen van de huidige generatie (3 MW) levert per jaar 6.000.000 tot 7.500.000 kWh aan elektriciteit op. Met één turbine kan voor zo’n 1.800 tot 2.200 huishoudens elektriciteit worden opgewekt.
 • Is windenergie financieel rendabel?
  Kerncentrales en steenkolencentrales produceren goedkoper elektriciteit dan windmolens. Windenergie kan daardoor op dit moment niet concurreren met fossiele ofwel grijze energie. Het Rijk stimuleert opwekking van duurzame energie met de zogenaamde SDE+-regeling waardoor onder andere windenergie mogelijk wordt. Uitgaande van de kostprijs is windstroom de goedkoopste vorm van schone energie: stroom van zonnepanelen is duurder dan stroom van windturbines. Echter grijze stroom krijgt ook indirect steun van de overheid en kost belastinggeld. Enerzijds door de voordelen die bedrijven krijgen, denk aan investeringsaftrek. Anderzijds gaat belastinggeld naar nadelige effecten van fossiele energie. Denk aan de kosten voor gezondheidszorg, klimaatmaatregelen, etc.
 • Wat is de effectiviteit van windturbines? Beïnvloedt het stilzetten vanwege milieuvoorschriften het rendement? Hoe verhoudt het rendement zich tot de subsidies die nodig zijn?
  Een windturbine is een effectieve en steeds efficiëntere vorm van duurzame energie. Windturbines hebben nu nog subsidie nodig om te kunnen concurreren met gas- en kolencentrales. Deze subsidie daalt ieder jaar en de verwachting is dat er binnen enkele jaren geen subsidie meer nodig is om te kunnen concurreren met kolen en gas.

  De locatie van windturbines wordt bovendien zo gekozen dat aan de milieuvoorschriften wordt voldaan en dat eventueel stilzetten als gevolg van slagschaduw en/of geluid beperkt is tot enkele uren per jaar. Dit heeft dus nauwelijks invloed op het rendement.

 • Waarom geen zonnepanelen op de daken van de warehouses als alternatief voor windenergie?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 twintig procent van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Dat lukt niet alleen met zonne-energie. Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte is het ook nodig dat er windenergie wordt gerealiseerd. Samen met maatschappelijke organisaties heeft het kabinet het Energieakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie. De Europese lidstaten, Nederland dus ook, krijgen namelijk een boete als ze in 2020 nog niet klaar zijn. Het verduurzamen van de energieproductie maakt ons daarnaast ook minder afhankelijk van andere landen en vermindert tevens het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser én duurder wordende fossiele brandstoffen. 

  Een aantal bedrijven/locaties op Holtum-Noord beschikt overigens over zonnepanelen, waaronder Katoen Natie en Post NL. Warehouse Leeyen (10MW) en Arcelor Mittal hebben beide SDE subsidie voor zonnepanelen aangevraagd en gekregen en gaan binnenkort over tot installatie.
 • Waarom in Sittard-Geleen?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20 procent van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Zonne-energie is hiervan een mooi voorbeeld. Net zoals Het Groene Net, ons duurzame warmtenetwerk, waarbij (rest)warmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en te koelen.

  Ook windenergie moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstelling. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, is wind niet belastend voor het milieu en raakt wind nooit op. Bovendien dragen we hiermee bij aan de opgave van de Provincie Limburg uit het Nationaal Energieakkoord, om in 2020 95,5 megawatt ‘wind op land’ te realiseren.
 • Waarom bedrijventerrein Holtum-Noord?
  De provincie heeft, samen met gemeenten en belangenorganisaties, onderzocht waar in de provincie windenergie mogelijk zou kunnen zijn en waar niet. Bedrijventerrein Holtum-Noord is een gebied waar windenergie kansrijk is. Uit nadere verkenning is gebleken dat er windturbines geplaatst kunnen worden op het bedrijventerrein.
  Gelet op de taakstelling omarmt de provincie alle initiatieven op het gebied van windenergie, mits deze passen in beleid en regelgeving. Zo ook het initiatief van ENGIE. Conform afspraken (voortvloeiend uit het POL), neemt de gemeente Sittard-Geleen het voortouw om te komen tot ruimtelijke inpassing (bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan) die de plaatsing van windturbines mogelijk maakt.

  Waarom andere gebieden afvallen, leest u onder 'Welke alternatieve locaties voor wind zijn onderzocht'?
 • Welke alternatieve locaties voor wind zijn onderzocht?
  Nederland heeft zich in het Nationaal Energieakkoord een doel gesteld voor het opwekken van de hoeveelheid windenergie in 2020. Alle provincies werken hieraan mee. Limburg moet 95.5 MegaWatt (MW) windenergie bijdragen. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) staat de visie beschreven en hoe en waar (door middel van voorkeurs- en uitsluitingsgebieden) deze opgave het best gerealiseerd kan worden. De Natura 2000-gebieden, het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het Winterbed van de Maas zijn niet geschikt geacht als locatie voor de ontwikkeling van windenergie en aangemerkt als uitsluitingsgebied.

  De rest van de provincie is potentieel zoekgebied. Daarbinnen is een aantal voorkeursgebieden voor wind benoemd. In de gemeente Sittard-Geleen zijn dat de grote bedrijventerreinen (Chemelot, Nedcar, Bedrijvenpark Fortuna, Sittard-Noord, Holtum-Noord). Bedrijventerrein Holtum-Noord is op de POL-kaart wind een gebied waar windenergie mogelijk zou kunnen zijn. Uit onderzoek van ENGIE blijkt dat er plaats is voor 3 windturbines.

  Andere locaties in de gemeente die zijn onderzocht, zijn: 
  • Chemelot: afgevallen vanwege veiligheidsissues;
  • Bedrijvenpark Fortuna: beperkingen door spoor en bebouwing;
  • Nedcar: was in race voor DECL (Duurzame Energie Centrale Limburg), Mitsubishi trok zich terug.

 • Hoeveel windturbines worden er geplaatst?
  ENGIE onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van het plaatsen van drie windmolens. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de realisatie van een vierde windmolen om technische redenen niet haalbaar is. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van een ondergrondse gasleiding. Het betreft de meest noordelijke molen op de kaart.

  Stadsplattegrond Holtum Noord
  De Provincie Limburg heeft, samen met gemeenten en belangenorganisaties, onderzocht waar in de provincie windenergie mogelijk zou kunnen zijn en waar niet. Bedrijventerrein Holtum-Noord is een gebied waar windenergie kansrijk is. Uit nadere verkenning is gebleken dat er windturbines geplaatst kunnen worden op het bedrijventerrein. De locatiekeuze wordt door diverse factoren bepaald. Zo zijn er wettelijke eisen gesteld aan turbines ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid en flora en fauna. • Hoe worden de locaties van de windmolens gekozen/bepaald?
  De locatiekeuze wordt door diverse factoren bepaald. Er zijn wettelijke eisen gesteld aan turbines ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid en flora en fauna. Al deze factoren samen bepalen of en waar een turbine geplaatst kan worden.
 • Hoe hoog zijn de turbines?
  In Limburg waait het minder dan in de provincies aan de kust. Toch is er nog voldoende wind aanwezig, zeker in de hogere luchtlagen. In vergelijking met het westen van het land moeten de molens meer de hoogte in. Hoe hoog is nog niet bekend. Dit moet blijken uit nader onderzoek.
 • De omgeving Holtum-Noord is al zwaar belast; de verbreding A2, warehouse Leeyen, etc. Waarom nu ook nog windmolens?
  Bedrijventerrein Holtum-Noord is op de POL-kaart wind een voorkeursgebied waar windenergie mogelijk zou kunnen zijn, dit blijkt ook uit onderzoek van ENGIE. Ook in de omgevingsvisie 2016 Sittard-Geleen is vastgesteld dat bedrijventerreinen in Sittard-Geleen zoekgebieden zijn voor het realiseren van windenergie, conform de zoekgebieden windenergie als omschreven in het POL.

  Door de aanwezige concentratie van industriële activiteiten, is er op dit terrein veel vraag naar energie, die mede met windenergie ingevuld kan worden. In de toekomst worden ook de mogelijkheden op andere (voorkeurs)gebieden in de gemeente Sittard-Geleen onderzocht.
 • Vlak over de grens in België en Duitsland staan al veel turbines. Waarom zijn ze in Holtum-Noord dan ook nog nodig?
  Dat klopt. Elk land heeft een eigen opgave en doelstelling.

 • Wat is de planning?
  Als Gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met betrokkenen, inwoners maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe dit proces vorm kan krijgen.

  Als het project haalbaar blijkt, dient ENGIE naar verwachting dit jaar een aanvraag in bij de gemeente om het windpark van drie windturbines te realiseren. Het gehele ontwikkeltraject duurt naar verwachting twee tot drie jaar. In combinatie met de gebiedskenmerken wordt de hoogte van de windturbines bepaald en wat de impact is op de omgeving. Om het windpark te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning worden verleend. Dat gebeurt zorgvuldig en u kunt uw mening geven over de voorgenomen besluiten. Daarnaast krijgt u vooraf en gedurende de procedure de gelegenheid voor inspraak en om bezwaar en beroep in te dienen.
 • Welke besluitvorming heeft al plaatsgevonden?
  Het college van B&W Sittard-Geleen heeft ingestemd met de planopzet voor het ontwikkelen van het windpark en de communicatie hierover met alle belanghebbenden. Er is nog geen procedure gestart voor het aanvragen of de besluiten over een bestemmingsplan of van een omgevingsvergunning.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor inspraak?
  De gemeente Sittard-Geleen en ENGIE willen zorgvuldig met de omgeving communiceren en willen de omgeving ook nadrukkelijk uitnodigen haar ideeën over het project met de gemeente Sittard-Geleen en ENGIE te delen. Waar mogelijk nemen de gemeente Sittard-Geleen en ENGIE deze ideeën mee in de uiteindelijke plannen. De plannen moeten uiteindelijk een vergunningstraject doorlopen. Ook hier is formeel inspraak in geregeld door middel van zienswijzen.
 • Wat is de status van de intentieovereenkomst?
  De intentieovereenkomst is in 2018 ondertekend door de gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en ENGIE Energie Nederland. Hierin spreken de partijen de intentie uit om het realiseren van vier windmolens mogelijk te maken. Een van de voorwaarden hierbij is dat omwonenden direct voordeel hebben van het park, bijvoorbeeld door participatie, korting op de energierekening of via een gebiedsfonds. De invulling hiervan wordt met de omgeving bepaald, in samenwerking met lokale energiecoöperaties. De geldigheid van de overeenkomst is 2 jaar.
 • Is er een mogelijkheid dat het niet doorgaat?
  Gedurende het ontwikkeltraject kunnen er onvoorziene omstandigheden naar boven komen die leiden tot een project dat niet haalbaar is. Dit kan te maken hebben met belemmeringen uit de omgeving (ruimtelijk, milieu, impact, onoverbrugbare belemmeringen e.d.), financiële belemmeringen (bijvoorbeeld doordat de SDE+-subsidie niet wordt toegekend) of procedurele onoverbrugbare belemmeringen. Betrokkenen gaan daar echter niet van uit en hebben de intentie om windenergie tot realisatie te brengen.
 • Waarom is de omgeving niet vooraf betrokken bij de locatiekeuze?
  In 2010 heeft ENGIE de gemeente gevraagd medewerking te verlenen om windpark Sittard-Geleen te ontwikkelen. Omdat de locaties nog ‘gezocht’ moesten worden en om ‘grondspeculatie’ te voorkomen, is ervoor gekozen de projectontwikkeling vertrouwelijk te behandelen. Afgesproken was om te communiceren over het plan zodra er duidelijkheid was over tenminste 3 turbines (eis van de provincie).
 • Wat is de rol van het door ENGIE ingehuurde adviesbureau HaskoningDHV Nederland?
  Het ingenieursbureau is ingeschakeld om de benodigde onderzoeken en adviezen te verkrijgen die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag. De uitkomsten van deze onderzoeken voldoen aan alle wettelijke normen en eisen en worden bovendien getoetst door de provincie en gemeente. In het vergunningentraject worden de onderzoeksrapporten ter inzage gelegd. De documenten zijn dan openbaar en iedereen kan op dat moment een zienswijze indienen.
 • Waarom ENGIE als ontwikkelaar en niet een Nederlandse maatschappij; Nederlandse subsidie vloeit weg naar buitenland?
  ENGIE Nederland is onderdeel van een Frans concern, maar is een Nederlands bedrijf met 6.200 medewerkers in Nederland. In Limburg is ENGIE vertegenwoordigd met 3 vestigingen, waar meer dan 600 Nederlanders werken. Het project wordt ontwikkeld vanuit een Nederlandse BV, samen met een of meerdere Nederlandse Energie Coöperaties(s). Het project wordt door Nederlanders ontwikkeld, gebouwd en onderhouden. Waar mogelijk worden opbrengsten gedeeltelijk ingezet voor projecten ten gunste van de samenleving. Participatie in het project of/en een voordelig energietarief kan een financieel voordeel opleveren voor inwoners. De windturbines komen hoogstwaarschijnlijk uit het buitenland, maar de mogelijkheid bestaat dat de Nederlandse windturbines van Lagerwey gekocht worden.


 • Wat zijn de effecten van deze turbines?
  Dat is sterk afhankelijk van waar u woont. Wij gaan hierover met bewoners in het gebied in gesprek om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om eventuele hinder te verminderen. Wij blijven uiteraard binnen alle wettelijke eisen. Er wordt alleen een vergunning afgegeven als hieraan voldaan wordt.
 • Geluid
  Windturbines maken geluid doordat de wieken (rotorbladen) draaien door de wind. Ook maken de ronddraaiende as, tandwielen en generator bovenin de turbine geluid. De huidige generatie windturbines zijn dermate goed geïsoleerd of hebben zelfs geen tandwielkast meer, waardoor dit geluid niet meer te horen is. De enige waarneembare geluidbron is de verplaatsing van lucht door de rotorbladen. Die luchtverplaatsing is afhankelijk van de afstand tot de windturbines en het aanwezige omgevingsgeluid hoorbaar als een licht zoevend of zwiepend geluid.

  Geluidsnormen
  Om omwonenden tegen het geluid van windturbines te beschermen, zijn in de Nederlandse wet geluidsnormen vastgelegd. Deze voorzien in bescherming tegen alle vormen van geluid, waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’ en het aandeel laagfrequent geluid. Vanzelfsprekend wordt ervoor gezorgd dat de geluidnormen bij woningen in de omgeving niet worden overschreden.

  Omgevingsgeluid
  Of windturbinegeluid als hinderlijk wordt ervaren, hangt af van een groot aantal factoren. Om te beginnen moeten de relatief lage niveaus van windturbinegeluid te onderscheiden zijn van andere (achtergrond)geluiden. Overdag en zeker in een omgeving met veel bestaande geluidbronnen, zoals een snelweg en industrie- en havenactiviteiten, is dat vaak niet het geval. Het geluid van de windturbines levert slechts een zeer beperkte bijdrage aan het totale geluid dat hoorbaar is in de omgeving.

  Verschil tussen voor- en tegenstanders
  Naast de waarneembaarheid spelen ook subjectieve factoren een rol in de ervaren hinder. Dat blijkt uit een groot aantal recente onderzoeken en voorbeelden uit de praktijk. Zo is er een verschil in ervaren hinder tussen mensen die voorstander zijn van windturbines en mensen die tegenstander zijn. Laatstgenoemde groep ervaart eerder hinder, terwijl de ander de turbines niet of nauwelijks hoort en het geluid minder snel of niet als hinderlijk ervaart. Ook deze factoren zijn van belang bij het beantwoorden van de vraag of het geluid van windturbines hinder veroorzaakt.

  Vermeende gezondheidseffecten
  Steeds vaker wijzen met name tegenstanders van windparken op vermeende gezondheidseffecten van windturbinegeluid. Hier is de afgelopen jaren intensief onderzoek naar gedaan door onder andere het RIVM, de GGD en de Wereldgezondheidsraad. In het kader van andere windparken elders in Limburg en Nederland is hier uitgebreid naar gekeken en in alle gevallen is er een duidelijke conclusie. Hinder door windturbinegeluid is niet uit te sluiten (net als bij andere vormen van geluid), maar voor de geclaimde effecten op de gezondheid is geen enkel bewijs. 


 • Slagschaduw
  Als de zon op de mast en rotor van een windturbine schijnt, krijg je een stilstaande en bewegende schaduw op de grond: slagschaduw. Eerst dienen de exacte windmolenlocaties bekend te zijn en vindt er nader onderzoek plaats. Ook de hinder van slagschaduw wordt getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke normen, waar het windpark aan moet voldoen. Als de norm voor slagschaduw dreigt te worden overschreden, worden de windturbines automatisch stilgezet. Zo blijft de hinder van slagschaduw beperkt.
 • Verlichting op turbines
  In het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ook wel het Verdrag van Chicago) is vastgelegd dat obstakels van 150 meter en hoger verplicht moeten worden verlicht, in het kader van luchtverkeersveiligheid. In Groningen loopt momenteel een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is de verlichting op windturbines pas/alleen in te schakelen als er bedrijvigheid is in de lucht. Er wordt gekeken in hoeverre met een beperking van de uitstraling van het bakenverlichting (in overeenstemming met de richtlijnen van Inspectie Leefomgeving en Transport) rekening kan worden gehouden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de te ontwikkelen windturbines.
 • Hoe zit het met de veiligheid van deze turbines?
  Windturbines moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen en plaatsen turbines op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.
 • Welke invloed hebben windmolens op natuur en dieren?
  Windmolens hebben invloed op natuur en dieren. Daar zal ook rekening mee worden gehouden. De flora- en faunawetgeving stelt daar ook voorwaarden aan.
 • Is er voldoende ruimte op het energienet om de opgewekte energie van de windturbines af te voeren?
  Groene energie heeft voorrang op grijze energie, dus bij teveel aanbod worden juist kolen- en gascentrales stil gezet. Wind en zon zijn goed te combineren; de kans dat zowel de zon maximaal schijnt en dat het stormt is zeer klein. Zon en wind kunnen zo uitstekend hun netwerkaansluiting delen.
 • Zet de Gemeente Sittard-Geleen ook in op het besparen van energie om de klimaatdoelstellingen te halen?
  Het realiseren van duurzame energie is een positieve ontwikkeling in het licht van de energieopgave waar we voor staan, voortkomend uit het internationale klimaatverdrag. Hierin is afgesproken dat Nederland in 2020 14% duurzame energie produceert en tevens energie bespaart. Dit is vastgelegd in een regeerakkoord tussen het Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doelen zijn een aardgasvrije bebouwde omgeving en onder andere meer opwekking van zonne- en windenergie. Dit zodat we kunnen blijven voldoen aan de energiebehoefte.
 • Wie zijn initiatiefnemer(s)?
  Initiatiefnemer is ENGIE Energie Nederland. ENGIE ontwikkelt haar business (elektriciteit , aardgas, energiediensten) rond een model dat gebaseerd is op ‘verantwoorde groei’ en gaat op die manier de uitdagingen van de energietransitie aan: het beschikbaar maken van duurzame energie, het streven de klimaatverandering tot een minimum te beperken, leveringszekerheid te bieden en zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de beschikbare resources.
  In het vervolgproces wordt bekeken welke aanvullende partijen (bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie) wenselijk zijn om te komen tot de ontwikkeling van het windpark.
 • Kunnen inwoners meedoen?
  Het antwoord hierop is volmondig, ja. Participatie in het project of/en een voordelig energietarief kan een financieel voordeel opleveren voor inwoners. Waar mogelijk worden opbrengsten gedeeltelijk ingezet voor projecten ten gunste van de samenleving. Om de participatie op te zetten wil ENGIE graag input vanuit de omgeving. Om dit in goede banen te leiden, zoekt ENGIE de samenwerking met (een) lokale energiecoöperatie(s).
 • Hoe worden inwoners en bedrijven betrokken?
  Inwoners en bedrijven worden geïnformeerd en betrokken. De betrokkenheid bij dit project en de wijze waarop de inwoner en bedrijven kunnen participeren wordt samen met de deelnemende beoogde coöperatie(s) vastgelegd in een nader op te stellen participatieplan.
  Als Gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Omgevingsmanager Mirjam Roorda-Knape onderzoekt in de komende periode samen met betrokkenen, inwoners maar bijvoorbeeld ook energiecoöperaties, hoe dit proces vorm kan krijgen.