• Waarom moeten we verduurzamen?
  Nederland heeft een opgave om de CO2 uitstoot drastisch te reduceren en heeft een klimaatakkoord gesloten met allerlei partijen, waaronder gemeenten, om dit handen en voeten te geven. Wind op zee, aanpak industrie en landbouw zijn onderdeel van het klimaatakkoord naast dichterbij huis het aardgasvrij maken van wijken en lokale opwek van elektriciteit.
 • Waarom heeft Sittard-Geleen windenergie nodig?
  Sittard-Geleen vindt het belangrijk invulling te geven aan de landelijke energieopgave. De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. In de gemeente gebeuren al veel goede dingen zoals de inzet van zonne-energie en Het Groene Net, het duurzaam warmtenetwerk waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en koelen. Maar er is meer nodig om de doelstellingen te halen. Daarom wil de gemeente ook windenergieprojecten mogelijk maken in de gemeente.
 • Hoeveel windenergie moeten we opwekken?
  In 2019 wordt het nationale Klimaatakkoord ondertekend waarin vast staat dat Nederland in 2030 49% C02 moet reduceren ten opzichte van 1990. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die de afspraken uit het Klimaatakkoord gaan vertalen in passende maatregelen voor de regio. Dit doen de regio’s door samen met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties een Regionale Energiestrategie op te stellen. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur (focus op de klimaattafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit). 

  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2030 49%  van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Het uiteindelijke doel is in 2050 álle energie uit duurzame energiebronnen te verkrijgen.  Het energieverbruik van Sittard-Geleen, (exclusief het energieverbruik op Chemelot) bedraagt momenteel 9,65 Peta joule). Deze 9,65 PJ  is onder te verdelen in warmte (gas 38%/3,71 PJ) transport (benzine/diesel 42%/4,02 PJ) en elektriciteit (20 %/1,92 PJ). De opgave is dus om 1,92 PJ aan elektriciteit duurzaam op te wekken. Dat kan met een combinatie van wind- en zonne-energie. Van de totale opgave zou 0,19 PJ aan windenergie moeten worden opgewekt in de Gemeente Sittard-Geleen. Dat komt neer op circa 6 windmolens.

 • Hoeveel energie wekken de molens op?
  Op Holtum-Noord zijn 3 windmolens gepland die 4,2 MW energie produceren gedurende 2700 vollasturen per jaar. De molens wekken dus zo’n 34 miljoen kWh per jaar op. Dat staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens (op basis van 3400 kWh per jaar).
 • Hoe lang gaat een windmolen mee?
  Een windmolen heeft een gemiddelde levensduur van zo’n 20 jaar.
 • Waarom geen zonnepanelen op de daken van de warehouses of huizen als alternatief voor windenergie?
  Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte is het ook nodig dat er windenergie wordt gerealiseerd. De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Het uiteindelijke doel is in 2050 álle energie uit duurzame energiebronnen te verkrijgen.  Het energieverbruik van Sittard-Geleen, (exclusief het energieverbruik op Chemelot) bedraagt momenteel 9,65 Peta joule). Deze 9,65 PJ  is onder te verdelen in warmte (gas 38%/3,71 PJ) transport (benzine/diesel 42%/4,02 PJ) en elektriciteit (20 %/1,92 PJ). De opgave is dus om 1,92 PJ aan elektriciteit duurzaam op te wekken. 
  Dat lukt niet alleen met zonne-energie. Om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie is er een nationaal klimaatakkoord gemaakt. 
  Een aantal bedrijven/locaties op Holtum-Noord beschikt overigens over zonnepanelen, waaronder Katoen Natie, Post NL en Warehouse Leeyen (10MW). Arcelor Mittal heeft SDE subsidie voor zonnepanelen aangevraagd en gekregen en gaat binnenkort over tot installatie.


 • Hoe kan het dat in Duitsland gas als ‘groen alternatief’ wordt geboden?
  Wind- en zonne-energie zijn groene alternatieven voor gas. In Duitsland wordt nog veel op olie en bruinkool gestookt, dan is het inderdaad een groener alternatief. Wind- en zonne-energie  zijn echter veel groener.
 • Waarom staan er zo vaak windmolens stil?
  Windmolens staan bijna nooit stil. Ze draaien minstens 95% van de tijd. Bij te weinig wind staan de molens stil. Bij te veel wind worden ze vaak uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Soms staan windmolens ook stil vanwege onderhoud of een storing. Tot slot zijn de meeste molens uitgerust met een automatische stilstandvoorziening en staan ze stil wanneer ze, vanwege de stand van de zon op dat moment, de norm voor slagschaduw overschrijden.
 • Wordt de CO2 uitstoot van het maken van de windmolens terugverdiend?
  Ja, gemiddeld wordt dit in een half jaar terugverdiend.
 • Waarom in Sittard-Geleen?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Zonne-energie is hiervan een mooi voorbeeld. Net zoals Het Groene Net, ons duurzame warmtenetwerk, waarbij (rest)warmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en te koelen. 

  Ook windenergie moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstelling. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, is wind niet belastend voor het milieu en raakt wind nooit op.
 • Waarom bedrijventerrein Holtum-Noord?
  Voor windenergie heeft de gemeente Sittard-Geleen in haar omgevingsvisie 2016 aangegeven waar zij windenergie wenselijk vindt. Dit sluit aan bij de gedachte van het POL waarin voorkeursgebieden voor windenergie zijn benoemd, naast uitsluitingsgebieden en overige gebieden waar wind ook mogelijk is. Voorkeursgebieden zijn die gebieden die zich het beste lenen voor plaatsing van de huidige types windturbines, zoals grotere industrieterreinen en ontwikkelingsgebieden voor veehouderij en glastuinbouw. Uitsluitingsgebieden zijn bijvoorbeeld Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Natura2000 gebieden en het winterbed van de Maas. Aanvullend zijn er milieunormen van toepassing die tot uitsluiting van gebieden leiden, onder andere ten aanzien van geluidhinder. Bij gebieden in de ruimere omgeving van vogelrichtlijngebieden of gebieden aangewezen voor vleermuizen dient altijd onderzoek plaats te vinden naar mogelijke aanvaringsslachtoffers.

  Bedrijventerrein Holtum-Noord is een gebied waar windenergie kansrijk is. Uit nadere verkenning is gebleken dat er windturbines geplaatst kunnen worden op het bedrijventerrein. Gelet op de taakstelling omarmt de provincie alle initiatieven op het gebied van windenergie, mits deze passen in beleid en regelgeving. Zo ook het initiatief van ENGIE. Conform afspraken (voortvloeiend uit het POL), neemt de gemeente Sittard-Geleen het voortouw om te komen tot ruimtelijke inpassing (bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan) die de plaatsing van windturbines mogelijk maakt.

  Waarom andere gebieden afvallen, leest u onder 'Welke alternatieve locaties voor wind zijn onderzocht'?
 • Welke alternatieve locaties voor wind zijn onderzocht?
  De Natura 2000-gebieden, het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het Winterbed van de Maas zijn niet geschikt geacht als locatie voor de ontwikkeling van windenergie en aangemerkt als uitsluitingsgebied. 

  De rest van de provincie is potentieel zoekgebied. Daarbinnen is een aantal voorkeursgebieden voor wind benoemd. In de gemeente Sittard-Geleen zijn dat de grote bedrijventerreinen (Chemelot, Nedcar, Bedrijvenpark Fortuna, Sittard-Noord, Holtum-Noord). Bedrijventerrein Holtum-Noord is op de POL-kaart wind een gebied waar windenergie mogelijk zou kunnen zijn. Uit onderzoek van ENGIE blijkt dat er plaats is voor 3 windturbines.

  Andere locaties in de gemeente die zijn onderzocht, zijn: 
  • Chemelot: afgevallen vanwege veiligheidsissues;
  • Bedrijvenpark Fortuna: beperkingen door spoor en bebouwing;
  • Nedcar: was in race voor DECL (Duurzame Energie Centrale Limburg), Mitsubishi trok zich terug.

  De gemeente heeft de intentie in de toekomst de geschiktheid van andere locaties te onderzoeken zoals in de omgeving van Nedcar, want met de drie geplande windmolens voldoen we niet aan de energiebehoefte.


 • Hoe worden de locaties van de windmolens bepaald?
  De locatiekeuze wordt door diverse factoren bepaald. Er zijn wettelijke eisen gesteld aan de plaatsing van turbines ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid en flora en fauna. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet is van belang. Al deze factoren samen bepalen of en waar een turbine geplaatst kan worden.
 • Waarom worden de windmolens niet op de Windraak of op het hoogste punt geplaatst, bijvoorbeeld de Kollenberg?
  De Windraak en de Kollenberg maken deel uit van het Nationaal Landschap. Daar mogen geen windmolens geplaatst worden. Er staan wel windmolens net over de grens in Duitsland, maar de Duitse regelgeving voor windmolens is anders dan de Nederlandse.
 • Wat is de planning?
  De omgevingsvergunning is eind januari 2020 aangevraagd en op 11 mei heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De stukken liggen van 20 mei tot en met 1 juli 2020 ter inzage. U kunt deze inzien bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. De stadswinkel is uitsluitend op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur en op donderdagavond van 18.00-20.00 uur. U kunt de vergunning digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze inzagetermijn kunt u een eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen.

  Op 9 juni, en bij veel aanmeldingen met een uitloop naar 10 juni, is een digitale inloopavond gepland. Meer informatie hierover vindt u hier.
  Definitieve besluitvorming over de omgevingsvergunning door het college en de verklaring van geen bedenkingen door de Raad zal medio september 2020 plaatsvinden.

  De verdere planning kunt u in deze tijdsbalk nalezen. 


 • Hoeveel windmolens worden er geplaatst?
  ENGIE heeft vergunning aangevraagd voor het plaatsen van drie windmolens. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de realisatie van een vierde windmolen om technische redenen niet haalbaar is. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van een ondergrondse gasleiding. Het betreft de meest noordelijke molen op de kaart.

  Stadsplattegrond Holtum Noord
 • Hoe hoog zijn de turbines?
  In Limburg waait het minder dan in de provincies aan de kust. Toch is er voldoende wind aanwezig, zeker in de hogere luchtlagen. De windmolens worden maximaal 200 meter hoog, afhankelijk van het soort turbine. De ontwikkelaar moet het soort turbine nog vaststellen. De bladen zijn ongeveer 75 meter.
 • Welke besluitvorming heeft al plaatsgevonden?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark te realiseren. ENGIE heeft de haalbaarheid van het windpark onderzocht en eind januari een vergunningaanvraag ingediend.

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op maandag 11 mei 2020 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Windpark Holtum-Noord. Op die datum heeft zij eveneens een voorbereidingsbesluit genomen.
 • Gaan de windmolens niet door als er onvoldoende draagvlak is?
  Draagvlak is geen wettelijke verplichting, maar de gemeente hecht er wel heel veel waarde aan. Bovendien moet de gemeenteraad het besluit nemen en zijn er nog diverse inspraak- en bezwaarmogelijkheden.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor inspraak?
  De omgevingsvergunning kunt u van 20 mei t/m 1 juli 2020 inzien bij de balie Vergunningen van de Stadswinkel, Markt 1 te Geleen. De stadswinkel is uitsluitend op afspraak geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-18.00 uur en op donderdagavond van 18.00-20.00 uur. U kunt de vergunning digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze inzagetermijn kunt u een eventuele zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen.
  Op 9 juni, en bij veel aanmeldingen met een uitloop naar 10 juni, is een digitale inloopavond gepland. Meer informatie hierover vindt u hier.

  Parallel aan de formele procedure gaat ENGIE samen met de Gemeente Sittard-Geleen graag het gesprek aan met omwonenden over de verdere invulling van het profijtplan.

 • Is er een mogelijkheid dat het niet doorgaat?
  Gedurende het ontwikkeltraject kunnen er onvoorziene omstandigheden naar boven komen die leiden tot een project dat niet haalbaar is. Dit kan te maken hebben met belemmeringen uit de omgeving (ruimtelijk, milieu, impact, onoverbrugbare belemmeringen e.d.), financiële belemmeringen (bijvoorbeeld doordat de SDE+-subsidie niet wordt toegekend) of procedurele onoverbrugbare belemmeringen. Betrokkenen gaan daar echter niet van uit en hebben de intentie om windenergie tot realisatie te brengen.
 • Wie zijn initiatiefnemer(s)?
  Initiatiefnemer is ENGIE Energie Nederland. ENGIE ontwikkelt haar business (elektriciteit, aardgas, energiediensten, hernieuwbare energieprojecten) rond een model dat gebaseerd is op ‘verantwoorde groei’ en gaat op die manier de uitdagingen van de energietransitie aan: het beschikbaar maken van duurzame energie, het streven de klimaatverandering tot een minimum te beperken, leveringszekerheid te bieden en zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de beschikbare resources.
 • Wie gaat de windmolens beheren?
  Een installatiebedrijf in opdracht van ENGIE.
 • Waar kan ik de stukken rond de gemeentelijke besluitvorming vinden?
  De stukken met vragen en antwoorden rond de gemeentelijke besluitvorming kunt u hier nalezen.
 • Wat zijn de effecten van deze turbines?
  Dat is sterk afhankelijk van waar u woont. Op de website zijn de onderzoeksrapporten in te zien waarin wordt ingegaan op geluid, slagschaduw en bijvoorbeeld het effect op vleermuizen. Wij blijven uiteraard binnen alle wettelijke eisen. Er wordt alleen een vergunning afgegeven als hieraan voldaan wordt.


 • Door wie worden de onderzoeken uitgevoerd?
  De onderzoeken zijn uitgevoerd door Royal Haskoning DHV in opdracht van initiatiefnemer ENGIE. Dit is een onafhankelijk adviesbureau. Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer zelf onderzoek laat doen ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag. Bij de vergunningsprocedure laat de gemeente deze onderzoeken toetsen door de RUD. In het vergunningentraject worden de onderzoeksrapporten ter inzage gelegd. De documenten zijn dan openbaar en iedereen kan op dat moment een zienswijze indienen. Lees meer over de RUD.
 • Welke geluidseffecten kan ik verwachten?
  Windturbines maken geluid doordat de wieken (rotorbladen) draaien door de wind. Ook maken de ronddraaiende as, tandwielen en generator bovenin de turbine geluid. De huidige generatie windturbines zijn dermate goed geïsoleerd of hebben zelfs geen tandwielkast meer, waardoor dit geluid niet meer te horen is. De enige waarneembare geluidbron is de verplaatsing van lucht door de rotorbladen. Die luchtverplaatsing is afhankelijk van de afstand tot de windturbines en het aanwezige omgevingsgeluid hoorbaar als een licht zoevend of zwiepend geluid.
  De gemeente heeft, op advies van de RUD ZL, ENGIE strengere eisen gesteld t.a.v. het geluidsniveau.
 • Wat zijn de geluidsnormen in Nederland?
  Om omwonenden tegen het geluid van windturbines te beschermen, zijn in de Nederlandse wet geluidsnormen vastgelegd. Deze voorzien in bescherming tegen alle vormen van geluid, waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’ en het aandeel laagfrequent geluid. Vanzelfsprekend wordt ervoor gezorgd dat de geluidnormen bij woningen in de omgeving niet worden overschreden. De geluidsnorm is 47 dB overdag en 41 dB in de nacht op de gevel van een woning.

 • Hoe kan een uitspraak gedaan worden over het voldoen aan geluidsnormen als er nog geen molentype is gekozen?
  In de onderzoeken zijn we uitgegaan van de meest luidruchtige molen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke realisatie wordt, nadat bekend is welke turbine is gekozen, een controleberekening gemaakt. Deze dient aan het bevoegd gezag i.c. de gemeente vooraf te worden overlegd.
 • Wat zijn de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid?
  Steeds vaker wijzen met name tegenstanders van windparken op vermeende gezondheidseffecten van windturbinegeluid. Hier is de afgelopen jaren intensief onderzoek naar gedaan door onder andere het RIVM, de GGD en de Wereldgezondheidsraad. In het kader van andere windparken elders in Limburg en Nederland is hier uitgebreid naar gekeken en in alle gevallen is er een duidelijke conclusie. Hinder door windturbinegeluid is niet uit te sluiten (net als bij andere vormen van geluid), maar voor de geclaimde effecten op de gezondheid is geen enkel bewijs. 

  Er zijn duidelijke wettelijke grenzen waarbinnen het geluid van de windmolens moet blijven. Die normen houden rekening met alle voor de hinder relevante eigenschappen van windturbine geluid waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’  geluid en het aandeel laagfrequent geluid.  Die grenzen worden bij windpark Holtum Noord uiteraard gerespecteerd en gelden voor de meest nabij gelegen woningen. Voor het overgrote deel van de woningen in de omgeving van het Windpark is het geluidniveau daardoor lager dan wettelijk toegestaan.
 • Er zijn veel ontwikkelingen op Holtum-Noord. Wordt er gekeken naar de cumulatieve geluidsgevolgen?
  Ja, we nemen het totaalgeluid in de omgeving mee in de besluitvorming.
 • Wat is slagschaduw?
  Als de zon op de mast en rotor van een windturbine schijnt, krijg je een stilstaande en bewegende schaduw op de grond: slagschaduw. Eerst dienen de exacte windmolenlocaties bekend te zijn en vindt er nader onderzoek plaats. Ook de hinder van slagschaduw wordt getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke normen, waar het windpark aan moet voldoen. Als de norm voor slagschaduw dreigt te worden overschreden, worden de windturbines automatisch stilgezet (stilstandsvoorziening). Zo blijft de hinder van slagschaduw beperkt.
 • Wat is de geldende wettelijke norm van slagschaduw?
  De norm voor slagschaduw is maximaal 17 dagen per jaar met meer dan 20 minuten slagschaduw. Dat komt overeen met 5,67 uur aan slagschaduw op jaarbasis. In de praktijk wordt dit afgerond de 6-uur slagschaduw contour genoemd.
 • Welke regels zijn er voor verlichting op de turbines?
  In het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ook wel het Verdrag van Chicago) is vastgelegd dat obstakels van 150 meter en hoger verplicht moeten worden verlicht, in het kader van luchtverkeersveiligheid. In Groningen loopt momenteel een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is de verlichting op windturbines pas/alleen in te schakelen als er bedrijvigheid is in de lucht. Er wordt gekeken in hoeverre met een beperking van de uitstraling van het bakenverlichting (in overeenstemming met de richtlijnen van Inspectie Leefomgeving en Transport) rekening kan worden gehouden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de te plaatsen windturbines.
 • Hoe zit het met de veiligheid van deze turbines?
  Windturbines moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen en plaatsen turbines op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.
 • Welke invloed hebben windmolens op natuur en dieren?
  Windmolens kunnen invloed hebben op natuur en dieren. Dit hangt helemaal af van welke flora en fauna er in een gebied aanwezig zijn. De flora- en faunawetgeving stelt voorwaarden aan het mogelijk effect dat de windturbines kunnen hebben op  deze flora en fauna.
  Op alle drie de locaties komen algemeen voorkomende broedvogels voor in de directe omgeving. Als er voor de realisatie van de windturbines op deze locaties opgaande begroeiing of bomen moeten worden verwijderd dan dient hier rekening mee te worden gehouden.
  In de omgeving van positie 3 moet daarnaast rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bevers. 

  Voor de gewone dwergvleermuis wordt daarnaast  het aantal aanvaringslachtoffers per jaar op maximaal 12 geschat. Omdat het opzettelijk doden van vleermuizen is verboden onder de Wnb (art. 3.5, lid 1) is het dus noodzakelijk om voor de gewone dwergvleermuis een ontheffing aan te vragen. Als gevolg van de ingreep wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis.
 • Krijgen we planschade vergoed als onze woning minder waard wordt?
  Bij de wijziging van een bestemmingsplan kunnen omwonenden altijd een beroep doen op planschade. Daarnaast kan een planschadeclaim worden ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit is wettelijk geregeld. Een dergelijke planschadeclaim zal worden beoordeeld door een onafhankelijk bureau. De gemeente gaat een planschadeovereenkomst aan met de initiatiefnemer waarbij planschade wordt verlegd naar initiatiefnemer. Indien planschade wordt toegekend zal die voor rekening zijn van de initiatiefnemer.
 • Wat is de rol van het door ENGIE ingehuurde adviesbureau Royal HaskoningDHV Nederland?
  Het onafhankelijk ingenieursbureau is door de initiatiefnemer ingeschakeld om de benodigde onderzoeken en adviezen te verzorgen die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag. Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer zelf vooronderzoek laat doen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Royal Haskoning DHV in opdracht van initiatiefnemer ENGIE. Dit is een onafhankelijk adviesbureau. Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer zelf vooronderzoek laat doen ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag. Bij de vergunningsprocedure laat de gemeente deze onderzoeken toetsen door de RUD. In het vergunningentraject worden de onderzoeksrapporten ter inzage gelegd. De documenten zijn dan openbaar en iedereen kan op dat moment een zienswijze indienen. Lees meer over de RUD.
 • Kunnen inwoners meedoen?
  Het antwoord hierop is volmondig, ja. ENGIE en de gemeente Sittard-Geleen hechten er waarde aan het proces samen, zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. 
  Een deel van de revenuen moet daarnaast terugvloeien in het gebied. Hiervoor zijn al een aantal participatiebijeenkomsten geweest en heeft ENGIE een profijtplan opgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de participatiepagina.
 • Hoe worden inwoners en bedrijven betrokken?
  Inwoners en bedrijven worden geïnformeerd en betrokken middels gesprekken, informatiebijeenkomsten, meedenksessies en de website. Een omgevingsmanager is aangesteld als aanspreekpunt en om de belangen van alle partijen in het gebied in te brengen in het proces. Samen met de omgeving is in een profijtplan vastgelegd hoe de omgeving voordeel kan hebben van de windmolens als ze gerealiseerd zijn. De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces samen, zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Alle nieuwste informatie vindt u op deze website. Met vragen kunt u ook altijd terecht via ons mailadres windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl
 • Wat moet ik me voorstellen bij participeren in het project?
  Participeren in het project kan bijvoorbeeld door het kopen van aandelen, een lagere energierekening of een omgevingsfonds. Dit is verder uitgewerkt in het profijtplan. U kunt het profijtplan opzoeken op de pagina participatie onder het kopje Participatiebijeenkomst 29 januari 2020
 • Wat is een omgevingsfonds?
  Het Omgevingsfonds Holtum-Noord is bedoeld voor projecten in de omgeving van het windpark die ten goede komen aan de collectieve fysieke leefbaarheid, sociale samenhang, natuur en het landschap of die energiebesparing opleveren. Het fonds is nadrukkelijk niet bestemd voor individuele vergoedingen aan direct-omwonenden. Het fonds zal worden beheerd door een nog op te richten rechtspersoon (stichting, vereniging, etc.), waarin vertegenwoordigers van omwonenden, belangengroepen en buurtverenigingen kunnen plaatsnemen.

  In het omgevingsfonds wordt €1 per MWh opgewekte energie gestort. De geschatte hoeveelheid elektriciteit die in Holtum-Noord geproduceerd gaat worden is 30.000 MWh. Dit betekent dat er ongeveer € 30.000,- per jaar in het fonds gestort wordt.