• Waarom moeten we verduurzamen?
  Nederland heeft een opgave om de CO2 uitstoot drastisch te reduceren en sluit waarschijnlijk dit jaar een klimaatakkoord met allerlei partijen, waaronder gemeenten, om dit handen en voeten te geven. Wind op zee, aanpak industrie en landbouw zijn onderdeel van het klimaatakkoord naast dichterbij huis het aardgasvrij maken van wijken en lokale opwek van elektriciteit.
 • Waarom heeft Sittard-Geleen windenergie nodig?
  Sittard-Geleen vindt het belangrijk invulling te geven aan de landelijke energieopgave. De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. In de gemeente gebeuren al veel goede dingen zoals de inzet van zonne-energie en Het Groene Net, het duurzaam warmtenetwerk waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en koelen. Maar er is meer nodig om de doelstellingen te halen. Daarom wil de gemeente ook windenergieprojecten mogelijk maken in de gemeente.
 • Hoeveel windenergie moeten we opwekken?
  In 2019 wordt het nationale Klimaatakkoord ondertekend waarin vast staat dat Nederland in 2030 49% C02 moet reduceren ten opzichte van 1990. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die de afspraken uit het Klimaatakkoord gaan vertalen in passende maatregelen voor de regio. Dit doen de regio’s door samen met provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders en maatschappelijke organisaties een Regionale Energiestrategie op te stellen. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur. In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur (focus op de klimaattafels Gebouwde omgeving en Elektriciteit). 
  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20 % en in 2030 49%  van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Het uiteindelijke doel is in 2050 álle energie uit duurzame energiebronnen te verkrijgen.  Het energieverbruik van Sittard-Geleen, (exclusief het energieverbruik op Chemelot) bedraagt momenteel 9,65 Peta joule). Deze 9,65 PJ  is onder te verdelen in warmte (gas 38%/3,71 PJ) transport (benzine/diesel 42%/4,02 PJ) en elektriciteit (20 %/1,92 PJ). De opgave is dus om 1,92 PJ aan elektriciteit duurzaam op te wekken. Dat kan met een combinatie van wind- en zonne-energie. Van de totale opgave zou 0,19 PJ aan windenergie moeten worden opgewekt in de Gemeente Sittard-Geleen. Dat komt neer op circa 6 windmolens.
 • Hoeveel energie wekken de molens op?
  Op Holtum-Noord zijn 3 windmolens gepland die 4,2 MW energie produceren gedurende 2700 vollasturen per jaar. De molens wekken dus zo’n 34 miljoen kWh per jaar op. Dat staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens (op basis van 3400 kWh per jaar).
 • Hoe lang gaat een windmolen mee?
  Een windmolen heeft een gemiddelde levensduur van zo’n 20 jaar.
 • Waarom geen zonnepanelen op de daken van de warehouses of huizen als alternatief voor windenergie?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20 % en in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Het uiteindelijke doel is in 2050 álle energie uit duurzame energiebronnen te verkrijgen.  Het energieverbruik van Sittard-Geleen, (exclusief het energieverbruik op Chemelot) bedraagt momenteel 9,65 Peta joule). Deze 9,65 PJ  is onder te verdelen in warmte (gas 38%/3,71 PJ) transport (benzine/diesel 42%/4,02 PJ) en elektriciteit (20 %/1,92 PJ). De opgave is dus om 1,92 PJ aan elektriciteit duurzaam op te wekken. 
  Dat lukt niet alleen met zonne-energie. Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte is het ook nodig dat er windenergie wordt gerealiseerd. Naar verwachting wordt eind 2019 het nationale klimaatakkoord getekend om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie. De Europese lidstaten, Nederland dus ook, krijgen namelijk een boete als ze in 2020 nog niet klaar zijn. Het verduurzamen van de energieproductie maakt ons daarnaast ook minder afhankelijk van andere landen en vermindert tevens het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser én duurder wordende fossiele brandstoffen. 

  Een aantal bedrijven/locaties op Holtum-Noord beschikt overigens over zonnepanelen, waaronder Katoen Natie en Post NL. Warehouse Leeyen (10MW) en Arcelor Mittal hebben beide SDE subsidie voor zonnepanelen aangevraagd en gekregen en gaan binnenkort over tot installatie.
 • Hoe kan het dat in Duitsland gas als ‘groen alternatief’ wordt geboden?
  Wind- en zonne-energie zijn groene alternatieven voor gas. In Duitsland wordt nog veel op olie en bruinkool gestookt, dan is het inderdaad een groener alternatief. Wind- en zonne-energie  zijn echter veel groener.
 • Waarom staan er zo vaak windmolens stil?
  Bij te weinig wind staan de molens stil. Bij te veel wind worden ze vaak uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Soms staan windmolens ook stil vanwege onderhoud of een storing. Tot slot zijn de meeste molens uitgerust met een automatische stilstandvoorziening en staan ze stil wanneer ze, vanwege de stand van de zon op dat moment, de norm voor slagschaduw overschrijden.
 • Waarom in Sittard-Geleen?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft zich tot doel gesteld om in 2020 20 % en in 2030 49% van het energieverbruik in de gemeente op te wekken met duurzame energiebronnen. Zonne-energie is hiervan een mooi voorbeeld. Net zoals Het Groene Net, ons duurzame warmtenetwerk, waarbij (rest)warmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en te koelen. 

  Ook windenergie moet een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstelling. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, is wind niet belastend voor het milieu en raakt wind nooit op.
 • Waarom bedrijventerrein Holtum-Noord?
  Voor windenergie heeft de gemeente Sittard-Geleen in haar omgevingsvisie 2016 aangegeven waar zij windenergie wenselijk vindt. Dit sluit aan bij de gedachte van het POL waarin voorkeursgebieden voor windenergie zijn benoemd, naast uitsluitingsgebieden en overige gebieden waar wind ook mogelijk is. Voorkeursgebieden zijn die gebieden die zich het beste lenen voor plaatsing van de huidige types windturbines, zoals grotere industrieterreinen en ontwikkelingsgebieden voor veehouderij en glastuinbouw. Uitsluitingsgebieden zijn bijvoorbeeld Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg, Natura2000 gebieden en het winterbed van de Maas. Aanvullend zijn er milieunormen van toepassing die tot uitsluiting van gebieden leiden, onder andere ten aanzien van geluidhinder. Bij gebieden in de ruimere omgeving van vogelrichtlijngebieden of gebieden aangewezen voor vleermuizen dient altijd onderzoek plaats te vinden naar mogelijke aanvaringsslachtoffers.

  Bedrijventerrein Holtum-Noord is een gebied waar windenergie kansrijk is. Uit nadere verkenning is gebleken dat er windturbines geplaatst kunnen worden op het bedrijventerrein. Gelet op de taakstelling omarmt de provincie alle initiatieven op het gebied van windenergie, mits deze passen in beleid en regelgeving. Zo ook het initiatief van ENGIE. Conform afspraken (voortvloeiend uit het POL), neemt de gemeente Sittard-Geleen het voortouw om te komen tot ruimtelijke inpassing (bestemmingsplan of provinciaal inpassingsplan) die de plaatsing van windturbines mogelijk maakt.

  Waarom andere gebieden afvallen, leest u onder 'Welke alternatieve locaties voor wind zijn onderzocht'?
 • Welke alternatieve locaties voor wind zijn onderzocht?
  De Natura 2000-gebieden, het beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid-Limburg en het Winterbed van de Maas zijn niet geschikt geacht als locatie voor de ontwikkeling van windenergie en aangemerkt als uitsluitingsgebied. 

  De rest van de provincie is potentieel zoekgebied. Daarbinnen is een aantal voorkeursgebieden voor wind benoemd. In de gemeente Sittard-Geleen zijn dat de grote bedrijventerreinen (Chemelot, Nedcar, Bedrijvenpark Fortuna, Sittard-Noord, Holtum-Noord). Bedrijventerrein Holtum-Noord is op de POL-kaart wind een gebied waar windenergie mogelijk zou kunnen zijn. Uit onderzoek van ENGIE blijkt dat er plaats is voor 3 windturbines.

  Andere locaties in de gemeente die zijn onderzocht, zijn: 
  • Chemelot: afgevallen vanwege veiligheidsissues;
  • Bedrijvenpark Fortuna: beperkingen door spoor en bebouwing;
  • Nedcar: was in race voor DECL (Duurzame Energie Centrale Limburg), Mitsubishi trok zich terug.

  De gemeente heeft de intentie in de toekomst de geschiktheid van andere locaties te onderzoeken zoals in de omgeving van Nedcar, want zelfs met de drie geplande windmolens voldoen we niet aan de energiebehoefte.
 • Hoe worden de locaties van de windmolens bepaald?
  De locatiekeuze wordt door diverse factoren bepaald. Er zijn wettelijke eisen gesteld aan de plaatsing van turbines ten aanzien van geluid, slagschaduw, veiligheid en flora en fauna. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet is van belang. Al deze factoren samen bepalen of en waar een turbine geplaatst kan worden.
 • Is bedrijventerrein Holtum-Noord de enige locatie waar windmolens worden geplaatst?
  Nee, er wordt ook nog gekeken naar aanvullende locaties. Met alleen deze drie windmolens kan Sittard-Geleen niet op een duurzame manier aan de energiebehoefte voldoen.
 • Staan de posities al definitief vast?
  De posities op Holtum-Noord staan nog niet officieel vast omdat de vergunning nog niet is verleend.
 • Waarom worden de windmolens niet op zee geplaatst?
  Er worden ook windmolens op zee geplaatst, maar dat is niet genoeg. Windmolens op land zijn evengoed nodig om te kunnen voorzien in de behoefte aan duurzame energie.
 • Waarom worden de windmolens niet op het hoogste punt geplaatst, bijvoorbeeld op de Kollenberg?
  De Kollenberg maakt deel uit van het Nationaal Landschap. Daar mogen geen windmolens geplaatst worden. Er staan wel windmolens net over de grens in Duitsland, maar de Duitse regelgeving voor windmolens is anders dan de Nederlandse.
 • Waarom worden de molens niet op de Windraak geplaatst?
  Windraak is aangemerkt als Nationaal Landschap, hier mogen geen windmolens worden geplaatst.
 • Hoeveel windturbines worden er geplaatst?
  ENGIE onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van het plaatsen van drie windmolens. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de realisatie van een vierde windmolen om technische redenen niet haalbaar is. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van een ondergrondse gasleiding. Het betreft de meest noordelijke molen op de kaart.

  Stadsplattegrond Holtum Noord
 • Hoe hoog zijn de turbines?
  In Limburg waait het minder dan in de provincies aan de kust. Toch is er voldoende wind aanwezig, zeker in de hogere luchtlagen. De windmolens worden maximaal 200 meter hoog, afhankelijk van het soort turbine. De ontwikkelaar moet het soort turbine nog vaststellen. De bladen zijn ongeveer 75 meter.
 • Waarom moet de molen zo hoog worden?
  Dit heeft te maken met de hoeveelheid wind die de molen op moet vangen om rendabel te zijn. Hoe hoger een windmolen is hoe groter de opbrengst aan duurzame energie.
 • Wordt de CO2 uitstoot van het maken van de windmolens terugverdiend?
  Ja, gemiddeld wordt dit in een half jaar terugverdiend.
 • Wie is de eigenaar van de grond?
  De grond is nu in eigendom van bedrijven op het bedrijventerrein.
 • De omgeving Holtum-Noord is al zwaar belast; de verbreding A2, warehouse Leeyen, etc. Waarom nu ook nog windmolens?
  Bedrijventerrein Holtum-Noord is op de POL-kaart wind een voorkeursgebied waar windenergie mogelijk zou kunnen zijn, dit blijkt ook uit onderzoek van ENGIE. Ook in de omgevingsvisie 2016 Sittard-Geleen is vastgesteld dat bedrijventerreinen in Sittard-Geleen zoekgebieden zijn voor het realiseren van windenergie, conform de zoekgebieden windenergie als omschreven in het POL.

  Door de aanwezige concentratie van industriële activiteiten, is er op dit terrein veel vraag naar energie, die mede met windenergie ingevuld kan worden. In de toekomst worden ook de mogelijkheden op andere (voorkeurs)gebieden in de gemeente Sittard-Geleen onderzocht.
 • Vlak over de grens in België en Duitsland staan al veel turbines. Waarom zijn ze in Holtum-Noord dan ook nog nodig?
  Dat klopt. Elk land heeft een eigen opgave en doelstelling.
 • Krijgen we planschade vergoed als onze woning minder waard wordt?
  Bij de wijziging van een bestemmingsplan kunnen omwonenden altijd een beroep doen op planschade. Daarnaast kan een planschadeclaim worden ingediend tegen een verleende omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Dit is wettelijk geregeld. Een dergelijke planschadeclaim zal worden beoordeeld door een onafhankelijk bureau. De gemeente gaat een planschadeovereenkomst aan met de initiatiefnemer waarbij planschade wordt verlegd naar initiatiefnemer. Indien planschade wordt toegekend zal die voor rekening zijn van de initiatiefnemer.
 • Wat is de planning?
  Als Gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Mirjam Roorda-Knape is daarbij als omgevingsmanager het aanspreekpunt voor de omgeving en begeleidt dit proces. 

  Om het windpark te kunnen bouwen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en een omgevingsvergunning worden verleend. Dat gebeurt zorgvuldig en u kunt uw mening geven over de voorgenomen besluiten. Daarnaast krijgt u vooraf en gedurende de procedure de gelegenheid voor inspraak en om bezwaar en beroep in te dienen.

  Als het project haalbaar blijkt, dient ENGIE naar verwachting dit jaar een vergunningsaanvraag in bij de gemeente om het windpark van drie windturbines te realiseren. In 2020 vindt dan de besluitvorming plaats en de molens worden dan naar verwachting rond 2022 gerealiseerd. Het gehele ontwikkeltraject duurt naar verwachting twee tot drie jaar.
 • Stelt de gemeente eisen aan een ontwikkeling hier?
  De gemeente Sittard-Geleen stelt voorwaarden aan een windpark op bedrijventerrein Holtum-Noord. Uiteraard moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden. Dit kan bijvoorbeeld door het financieel participeren, instellen van een omgevingsfonds of korting op de energierekening. Hoe deze participatie vorm te geven bepalen we graag samen met u.
 • Welke besluitvorming heeft al plaatsgevonden?
  De gemeente Sittard-Geleen heeft in 2018 samen met de Provincie Limburg en ontwikkelaar ENGIE Energie Nederland een intentieovereenkomst getekend. Hierin spreken de partijen het voornemen uit om op bedrijventerrein Holtum-Noord een klein windmolenpark te realiseren. ENGIE onderzoekt momenteel de haalbaarheid van het windpark.
  Er is nog geen procedure gestart voor het aanvragen of de besluiten over een bestemmingsplan of van een omgevingsvergunning.
 • Gaan de windmolens niet door als er onvoldoende draagvlak is?
  Draagvlak is geen wettelijke verplichting, maar de gemeente hecht er wel heel veel waarde aan. Bovendien moet de gemeenteraad het besluit nemen en zijn er nog diverse inspraak- en bezwaarmogelijkheden.
 • Welke mogelijkheden zijn er voor inspraak?
  De gemeente Sittard-Geleen en ENGIE willen zorgvuldig met de omgeving communiceren en willen de omgeving ook nadrukkelijk uitnodigen haar ideeën over het project met de gemeente Sittard-Geleen en ENGIE te delen. De in maart en april gehouden dorpsgesprekken waren een eerste gelegenheid hiervoor. Op de informatiebijeenkomst van 23 mei kon u eveneens in gesprek gaan met de gemeente en Engie.
  Waar mogelijk nemen de gemeente Sittard-Geleen en ENGIE deze ideeën mee in de uiteindelijke plannen. De plannen doorlopen uiteindelijk een vergunningstraject. Hierin is formeel de inspraakmogelijkheid geregeld en kunt u indien gewenst zienswijzen indienen.
 • Wat is de status van de intentieovereenkomst?
  De intentieovereenkomst is in 2018 ondertekend door de gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en ENGIE Energie Nederland. Hierin spreken de partijen de intentie uit om het realiseren van vier windmolens mogelijk te maken (inmiddels gaan we uit van drie windmolens). Eén van de voorwaarden hierbij is dat omwonenden direct voordeel hebben van het park, bijvoorbeeld door participatie, korting op de energierekening of via een gebiedsfonds. De invulling hiervan wordt met de omgeving bepaald. De geldigheid van de overeenkomst is 2 jaar.
 • Is er een mogelijkheid dat het niet doorgaat?
  Gedurende het ontwikkeltraject kunnen er onvoorziene omstandigheden naar boven komen die leiden tot een project dat niet haalbaar is. Dit kan te maken hebben met belemmeringen uit de omgeving (ruimtelijk, milieu, impact, onoverbrugbare belemmeringen e.d.), financiële belemmeringen (bijvoorbeeld doordat de SDE+-subsidie niet wordt toegekend) of procedurele onoverbrugbare belemmeringen. Betrokkenen gaan daar echter niet van uit en hebben de intentie om windenergie tot realisatie te brengen.
 • Waarom zegt de gemeente dat de intentie er is dat de windmolens er komen?
  Het vergunningstraject is nog niet doorlopen, dan kunnen we het pas definitief vaststellen. Het college heeft wel uitgesproken de molens daadwerkelijk te willen plaatsen.
 • Waarom is de omgeving niet vooraf betrokken bij de locatiekeuze?
  In 2010 heeft ENGIE de gemeente gevraagd medewerking te verlenen om windpark Sittard-Geleen te ontwikkelen. Omdat de locaties nog ‘gezocht’ moesten worden en om ‘grondspeculatie’ te voorkomen, is ervoor gekozen de projectontwikkeling vertrouwelijk te behandelen. Afgesproken was om te communiceren over het plan zodra er duidelijkheid was over tenminste 3 turbines.
 • Wat is de rol van het door ENGIE ingehuurde adviesbureau Royal HaskoningDHV Nederland?
  Het onafhankelijk ingenieursbureau is door de initiatiefnemer ingeschakeld om de benodigde onderzoeken en adviezen te verzorgen die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag. Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer zelf vooronderzoek laat doen. De onderzoeken zijn uitgevoerd door Royal Haskoning DHV in opdracht van initiatiefnemer ENGIE. Dit is een onafhankelijk adviesbureau. Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer zelf vooronderzoek laat doen ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag. Bij de vergunningsprocedure laat de gemeente deze onderzoeken toetsen door de RUD. In het vergunningentraject worden de onderzoeksrapporten ter inzage gelegd. De documenten zijn dan openbaar en iedereen kan op dat moment een zienswijze indienen. Lees meer over de RUD.
 • Wie gaat de windmolens beheren?
  Een installatiebedrijf in opdracht van ENGIE.
 • Wat zijn de effecten van deze turbines?
  Dat is sterk afhankelijk van waar u woont. Op de website zijn de onderzoeksrapporten in te zien waarin wordt ingegaan op geluid, slagschaduw en bijvoorbeeld het effect op vleermuizen. Wij gaan met bewoners in het gebied in gesprek om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om eventuele hinder te verminderen. Wij blijven uiteraard binnen alle wettelijke eisen. Er wordt alleen een vergunning afgegeven als hieraan voldaan wordt.
 • Door wie worden de onderzoeken uitgevoerd?
  De onderzoeken zijn uitgevoerd door Royal Haskoning DHV in opdracht van initiatiefnemer ENGIE. Dit is een onafhankelijk adviesbureau. Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer zelf vooronderzoek laat doen ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag. Bij de vergunningsprocedure gaat de gemeente deze onderzoeken toetsen.
 • Waarom zijn de onderzoeken niet eerder gedeeld?
  Normaal gesproken worden de onderzoeksrapporten gedeeld op het moment dat de vergunning ter inzage wordt gelegd.  Omdat wij de omgeving goed willen betrekken in het proces, hebben wij ervoor gekozen om de onderzoeken eerder te delen. De onderzoeken die er lagen moesten echter nog worden bijgesteld van 4 naar 3 windmolens. De onderzoeken zijn beschikbaar en kunt u hier inzien.
 • Welke geluidseffecten kan ik verwachten?
  Windturbines maken geluid doordat de wieken (rotorbladen) draaien door de wind. Ook maken de ronddraaiende as, tandwielen en generator bovenin de turbine geluid. De huidige generatie windturbines zijn dermate goed geïsoleerd of hebben zelfs geen tandwielkast meer, waardoor dit geluid niet meer te horen is. De enige waarneembare geluidbron is de verplaatsing van lucht door de rotorbladen. Die luchtverplaatsing is afhankelijk van de afstand tot de windturbines en het aanwezige omgevingsgeluid hoorbaar als een licht zoevend of zwiepend geluid.
 • Omgevingsgeluid
  Of windturbinegeluid als hinderlijk wordt ervaren, hangt af van een groot aantal factoren. Om te beginnen moeten de relatief lage niveaus van windturbinegeluid te onderscheiden zijn van andere (achtergrond)geluiden. Overdag en zeker in een omgeving met veel bestaande geluidsbronnen, zoals een snelweg en industrie- en havenactiviteiten, is dat vaak niet het geval. Het geluid van de windturbines levert slechts een zeer beperkte bijdrage aan het totale geluid dat hoorbaar is in de omgeving.
 • Verschil tussen voor- en tegenstanders
  Naast de waarneembaarheid spelen ook subjectieve factoren een rol in de ervaren hinder. Dat blijkt uit een groot aantal recente onderzoeken en voorbeelden uit de praktijk. Zo is er een verschil in ervaren hinder tussen mensen die voorstander zijn van windturbines en mensen die tegenstander zijn. Laatstgenoemde groep ervaart eerder hinder, terwijl de ander de turbines niet of nauwelijks hoort en het geluid minder snel of niet als hinderlijk ervaart. Ook deze factoren zijn van belang bij het beantwoorden van de vraag of het geluid van windturbines hinder veroorzaakt.
 • Wat zijn de geluidsnormen in Nederland?
  Om omwonenden tegen het geluid van windturbines te beschermen, zijn in de Nederlandse wet geluidsnormen vastgelegd. Deze voorzien in bescherming tegen alle vormen van geluid, waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’ en het aandeel laagfrequent geluid. Vanzelfsprekend wordt ervoor gezorgd dat de geluidnormen bij woningen in de omgeving niet worden overschreden. De geluidsnorm is 47 dB overdag en 41 dB in de nacht op de gevel van een woning.

 • Hoe kan een uitspraak gedaan worden over het voldoen aan geluidsnormen als er nog geen molentype is gekozen?
  In de onderzoeken zijn we uitgegaan van de meest luidruchtige molen.
 • Wat zijn de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid?
  Steeds vaker wijzen met name tegenstanders van windparken op vermeende gezondheidseffecten van windturbinegeluid. Hier is de afgelopen jaren intensief onderzoek naar gedaan door onder andere het RIVM, de GGD en de Wereldgezondheidsraad. In het kader van andere windparken elders in Limburg en Nederland is hier uitgebreid naar gekeken en in alle gevallen is er een duidelijke conclusie. Hinder door windturbinegeluid is niet uit te sluiten (net als bij andere vormen van geluid), maar voor de geclaimde effecten op de gezondheid is geen enkel bewijs. 

  Er zijn duidelijke wettelijke grenzen waarbinnen het geluid van de windmolens moet blijven. Die normen houden rekening met alle voor de hinder relevante eigenschappen van windturbine geluid waaronder het (ritmisch) ‘zoeven’  geluid en het aandeel laagfrequent geluid.  Die grenzen worden bij windpark Holtum Noord uiteraard gerespecteerd en gelden voor de meest nabij gelegen woningen. Voor het overgrote deel van de woningen in de omgeving van het Windpark is het geluidniveau daardoor lager dan wettelijk toegestaan.
 • Wat gebeurt er als er niet aan de wettelijke normen wordt voldaan?
  Dan wordt er geen vergunning afgegeven.
 • Er zijn veel ontwikkelingen op Holtum-Noord. Wordt er gekeken naar de cumulatieve geluidsgevolgen?
  Ja, we nemen het totaalgeluid in de omgeving mee in de besluitvorming.
 • Wat is slagschaduw?
  Als de zon op de mast en rotor van een windturbine schijnt, krijg je een stilstaande en bewegende schaduw op de grond: slagschaduw. Eerst dienen de exacte windmolenlocaties bekend te zijn en vindt er nader onderzoek plaats. Ook de hinder van slagschaduw wordt getoetst aan de daarvoor geldende wettelijke normen, waar het windpark aan moet voldoen. Als de norm voor slagschaduw dreigt te worden overschreden, worden de windturbines automatisch stilgezet (stilstandsvoorziening). Zo blijft de hinder van slagschaduw beperkt.
 • Wat is de geldende wettelijke norm van slagschaduw?
  De norm voor slagschaduw is maximaal 17 dagen per jaar met meer dan 20 minuten slagschaduw. Dat komt overeen met 5,67 uur aan slagschaduw op jaarbasis. In de praktijk wordt dit afgerond de 6-uur slagschaduw contour genoemd.
 • Voldoen de drie windturbines aan de wettelijke norm?
  Met een stilstandsvoorziening wordt ter plaatse van alle woningen in het gebied voldaan aan de norm van 5,67 uur per jaar. Wat betekent dat de 3 turbines 0,36 procent van de mogelijke draaiuren stil moeten staan.
 • Welke regels zijn er voor verlichting op de turbines?
  In het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ook wel het Verdrag van Chicago) is vastgelegd dat obstakels van 150 meter en hoger verplicht moeten worden verlicht, in het kader van luchtverkeersveiligheid. In Groningen loopt momenteel een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is de verlichting op windturbines pas/alleen in te schakelen als er bedrijvigheid is in de lucht. Er wordt gekeken in hoeverre met een beperking van de uitstraling van het bakenverlichting (in overeenstemming met de richtlijnen van Inspectie Leefomgeving en Transport) rekening kan worden gehouden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de te plaatsen windturbines.
 • Wat zijn de wettelijke normen als het gaat over de afstand van de windmolens tot bebouwing?
  In Nederlands zijn er geen afstandsnormen, maar normen gebaseerd op geluidniveaus. Aan de hand van die geluidniveaus wordt bekeken of bij de woonbebouwing aan de normen wordt voldaan.
 • Hoe zit het met de veiligheid van deze turbines?
  Windturbines moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Wij houden rekening met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen en plaatsen turbines op gepaste afstand van woningen of andere functies waar mensen verblijven of die gevoelig zijn.
 • Welke invloed hebben windmolens op natuur en dieren?
  Windmolens kunnen invloed hebben op natuur en dieren. Dit hangt helemaal af van welke flora en fauna er in een gebied aanwezig zijn. De flora- en faunawetgeving stelt voorwaarden aan het mogelijk effect dat de windturbines kunnen hebben op  deze flora en fauna.
 • Hoe zit het met de broedvogels in dit gebied?
  Op alle drie de locaties komen algemeen voorkomende broedvogels voor in de directe omgeving. Als er voor de realisatie van de windturbines op deze locaties opgaande begroeiing of bomen moeten worden verwijderd dan dient hier rekening mee te worden gehouden. Als dit nodig blijkt kunnen de volgende maatregelen worden genomen om effecten op broedvogels te beperken:
  • Verwijderen van opgaande begroeiingen in het werkgebied voordat het broedseizoen begint. Daarna kan ook in het broedseizoen gewerkt worden. Dit is vooral geschikt voor locaties waar de vegetatie toch al verwijderd zal moeten worden;
  • Werkzaamheden buiten het broedseizoen uitvoeren (globaal buiten de periode 15 maart tot en met 15 juli) of vóór aanvang van het broedseizoen beginnen en vervolgens doorwerken (zoals nu reeds het geval). Door de continue verstoring zullen zich geen verstoringsgevoelige soorten vestigen. 

 • Hoe zit het met de zoogdieren in dit gebied?
  In het gebied moet met name rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bevers in de omgeving van positie 3. Tijdens de aanlegfase van de windturbine op positie 3 dient er rekening te worden gehouden met de gevoelige periode van deze soort. Dit is de voorplantingsperiode, welke voor de bever van mei tot augustus duurt. Gedurende deze periode mogen er geen werkzaamheden op het land plaatsvinden binnen 100 meter van een beverburcht. Geadviseerd wordt om bij voorbaat de werkzaamheden buiten deze periode uit te voeren. Dan is verstoring van de bever(burcht) niet aan de orde. Indien toch binnen deze periode gewerkt moet worden, dan zal een aanvullend onderzoek uit moeten wijzen welke burchten precies in gebruik zijn en wat de exacte locatie daarvan is. Ook dient binnen een straal van 30 meter tot de burchten alle begroeiing ongemoeid te blijven. Dit geldt ook voor de oude burcht, tenzij aanvullend onderzoek uitwijst dat deze niet meer in gebruik is. Daarnaast mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden als het water grenzend aan de burcht bevroren is.
 • Hoe zit het met de vleermuizen in dit gebied?
  Op basis van het onderzoek kunnen onderstaande conclusies worden getrokken:
  • De watervleermuis wordt niet als aanvaringsslachteroffer verwacht vanwege het beperktevoorkomen binnen het plangebied en de lage vlieghoogte. Verbodsovertredingen uit de Wnb zijn uitgesloten.
  • Voor de gewone dwergvleermuis wordt het aantal aanvaringslachtoffers per jaar op maximaal 12 geschat.
  • Het opzettelijk doden van vleermuizen is verboden onder de Wnb (art. 3.5, lid 1). Voor de gewone dwergvleermuis is het dus noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen. 
  • Als gevolg van de ingreep wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis.
 • Is er voldoende ruimte op het energienet om de opgewekte energie van de windturbines af te voeren?
  Groene energie heeft voorrang op grijze energie, dus bij teveel aanbod worden juist kolen- en gascentrales stil gezet. Vooralsnog is er voldoende ruimte op het net om de energie opgewekt van de windturbines te transporteren. Wind en zon zijn goed te combineren; de kans dat zowel de zon maximaal schijnt en dat het stormt is zeer klein. Zon en wind kunnen zo uitstekend hun netwerkaansluiting delen.
 • Zet de Gemeente Sittard-Geleen ook in op het besparen van energie om de klimaatdoelstellingen te halen?
  Naast het opwekken van duurzame energie zet de Gemeente Sittard-Geleen zich ook in voor de besparing van energie. Daarnaast werkt zij naast de realisatie van windmolens ook aan het warmtenetwerk, het Groene Net en opwek via zonnepanelen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een ander voorbeeld is het project DubbelDuurzaam waarin het verduurzamen en levensloop bestendig maken van woningen wordt gecombineerd. Ook biedt de gemeente in samenwerking met de Provincie Limburg een duurzaamheidslening aan voor particulieren om hun woning te verduurzamen. 

 • Wie zijn initiatiefnemer(s)?
  Initiatiefnemer is ENGIE Energie Nederland. ENGIE ontwikkelt haar business (elektriciteit, aardgas, energiediensten, hernieuwbare energieprojecten) rond een model dat gebaseerd is op ‘verantwoorde groei’ en gaat op die manier de uitdagingen van de energietransitie aan: het beschikbaar maken van duurzame energie, het streven de klimaatverandering tot een minimum te beperken, leveringszekerheid te bieden en zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de beschikbare resources. 
  In het vervolgproces wordt bekeken welke aanvullende partijen (bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie) wenselijk zijn om mee te werken aan de ontwikkeling van het windpark.
 • Kunnen inwoners meedoen?
  Het antwoord hierop is volmondig, ja. Een deel van de revenuen moet terugvloeien in het gebied. Waar mogelijk worden opbrengsten gedeeltelijk ingezet voor projecten ten gunste van de samenleving. Om de participatie op te zetten wil ENGIE graag input vanuit de omgeving. Om dit in goede banen te leiden, zoekt ENGIE de samenwerking met (een) lokale energiecoöperatie(s).
 • Hoe worden inwoners en bedrijven betrokken?
  Inwoners en bedrijven worden geïnformeerd en betrokken middels gesprekken, informatiebijeenkomsten en de website. Een omgevingsmanager is aangesteld als aanspreekpunt en om de belangen van alle partijen in het gebied in te brengen in het proces. De wijze waarop de inwoners en bedrijven financieel kunnen participeren wordt samen met de deelnemende beoogde coöperatie(s) vastgelegd in een nader op te stellen participatieplan.
  Als Gemeente Sittard-Geleen vinden we het belangrijk voorop te lopen naar een duurzame toekomst. We hechten er echter waarde aan dit proces zorgvuldig en met respect voor onze omgeving te doorlopen. Dat betekent dat we betrokkenen graag actief informeren, willen horen en (waar mogelijk) betrekken. Alle nieuwste informatie vindt u op deze website. Met vragen kunt u ook altijd terecht via ons mailadres windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl
 • Wat moet ik me voorstellen bij participeren in het project?
  Participeren in het project kan bijvoorbeeld door het kopen van aandelen, een lagere energierekening of een omgevingsfonds.
 • Wat is een omgevingsfonds?
  In een omgevingsfonds komt een afdracht per MWh opgewekte energie. Vanuit dit fonds kunnen kleinschalige projecten worden gefinancierd ten gunste van bijvoorbeeld de leefbaarheid of duurzaamheid in het gebied.